Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Μοίρα τις διέταξεν...


ΜΟΙΡΑ ΤΙΣ ΔΙΕΤΑΞΕΝ…
Μια παράδοση από το Μαυροβούνιο


Μοίρα τις διέταξεν εις τρεις αδελφούς, Σκανδ, Αλήν και Αμσκάν ονόματι, κατοικούντας τα ύψη του Μαυροβουνίου ν’ απέλθωσιν  εις Σεθηνιάχ [Αθήνα], να λάβωσιν εκείθεν γυναίκα, να σπουδάσωσι τα έθιμα και την γλώσσαν του τόπου και επανελθόντες να κτίσωσι το Σκούταρι [Σκόδρα] επί της ανατολικής όχθης λίμνης τινος, την οποίαν αύτη έδειξεν αυτοίς, και να καλέσωσιν εντός πάντας τους περιοίκους∙ ούτω εγένετο∙ αλλά, κτιζομένου του τείχους της πόλεως, φωνή τις ηκούσθη διατάττουσα να ταφή ζώσα και υπό τα θεμέλιά του η σύζυγος ενός των αδελφών, η ούσα δηλ. μήτηρ, «αν επεθύμουν να ζήση δια παντός το Σκούταρι και τα τείχη του να μη πατηθώσι και να μη περιφρονηθώσιν υπό ξένων ποδών»∙ ο κλήρος έπεσεν εις την σύζυγον τού Σκανδ, Εύχαριν καλουμένην∙ αλλ’ ίνα μη το βρέφος τραφή δια ξένου γάλακτος, κατεσκευάσθη μακρός σωλήν εκ δέρματος τράγου και ηρμόσθη επί τους μαστούς της  γυναικός και ούτω εγαλακτουχήθη επί δύω έτη το παιδίον και το τείχος ετελείωσεν∙ αλλ’ όταν το παιδίον απεγαλακτίσθη, ως εκ θαύματος, ο σωλήν, αντί θερμού και θρεπτικού γάλακτος, έδωκε καθαρόν και γλυκύτατον ύδωρ, το οποίον ρέει μέχρι τούδε! Οι αγαθοί δαίμονες μετέβαλον την ανδρείαν μητέρα εις πηγήν, της οποίας τα ύδατα έχουσι θαυμασίας ιδιότητας –κατά τους ραψωδούς της Αλβανίας, εννοείται.

Επαμεινώνδας Ι. Φρακούδης (1825;-1897)
Από το «Οδοιπορικόν Μαυροβουνίου» (1852)

Γλυπτό: Ivan Mestrovic (1906)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου