Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Εσήκωσα τα βλέμματά μου...


Μόλις εσήκωσα τα βλέμματά μου, και είδον έξαφνα επί την κεφαλήν μου τόξον εν αιθρία όπερ μοι εφάνη ουράνιον. Ήτο πραγματικώς αξιοθαύμαστος γέφυρα, επί μεγίστου ύψους, ενώσουσα τους δύο βράχους. Πώς εκτίσθη η γέφυρα αύτη επί του αέρος, ενώ σήμερον κτίζονται γέφυραι ωραίαι την όψιν, ως εξιμυθιωμέναι πόρναι, καταστρέφονται όμως, εις την πρώτην πλημμυρίδα;

Α.Π. Κουτσαλέξης, Ιούλιος 1821

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου